Nesojeni proračun 2012

S to aplikacijo raziskujemo bolj transparentne načine za predstavitev javnih financ javnosti.

Po aktualnem proračunu RS lahko brskate glede na programe in glede na uporabnike, klik na vrstice pa razkrije podrobnosti o aktivnostih.Nekoč
IZRAZ 'BUDŽET' JE V SLOVENŠČINO PRODRL IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA, KJER JE PRVOTNO PREDSTAVLJAL TORBO, V KATERI JE IMEL KRALJ SPRAVLJEN DENAR ZA JAVNE IZDATKE.

Danes
IZRAZ 'PRORAČUN' SE UPORABLJA ZA LETNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUŽBENO- POLITIČNIH SKUPNOSTI (državni, občinski proračun).

Proračun Republike Slovenije je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Proračun sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku.

Državni proračun je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju večletne makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ in pospeševanje gospodarskega ter družbenega razvoja. Temeljne naloge pri upravljanju proračuna so uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam in uresničevanje v proračunu zastavljenih družbenih in gospodarskih ciljev.

vir: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun/2012/sprejeti_proracun_za_leto_2012/